بسته های سئو Next Seen

بسته سئو مناسب سایت خود را انتخاب کنید

سئو اقتصادی سایت

منظور ما از سئو اقتصادی مناسبت آن برای سایت های نوپا و تازه ایجاد شده است. این گونه سایت ها نیاز به مراقبت و مشاوره بیشتر دارند تا مواردی مانند لینک سازی حجمی و تبلیغات کلیکی گسترده . از این رو ما بسته ای ویژه این گونه سایت های تازه تاسیس ایجاد کردیم تا آن ها از مشاوره  و رفع مشکلات احتمالی در سایت مطلع شوند و در مسیر درستی گام بردارند.

هنگامی که سایت از نظر SEO در وضعیت درون صفحه ای خوب قرار بگیرد مطمئنا در ۶ ماهه دوم می توان برای لینک سازی و غیره نیز اقدام کرد.

معمولا DR – DA – UR  اینگونه سایت ها به معنی اعتبار دامنه – اعتبار صفحات  و امتیازهای دامنه پایین است و در سطحی است که توانایی رقابت با سایر وب سایت ها را ندارد. از این رو تصمیم اولیه کار بر روی کیفیت محتوا و سایر موارد بنیادی است.

nextseen
nextseen

سئو استارتر سایت

منظور ما از سئو استارتر مناسبت آن برای سایت های نوپا و تازه ایجاد شده است. این گونه سایت ها نیاز به مراقبت و مشاوره بیشتر دارند تا مواردی مانند لینک سازی حجمی و تبلیغات کلیکی گسترده . از این رو ما بسته ای ویژه این گونه سایت ها ایجاد کردیم که علاوه بر موارد درون صفحه ای به صورت خیلی محدود لینک سازی نیز انجام می پذیرد.

هنگامی که سایت از نظر SEO در وضعیت درون صفحه ای خوب قرار بگیرد مطمئنا در ۶ ماهه دوم می توان برای لینک سازی و غیره نیز اقدام کرد.

معمولا DR – DA – UR  اینگونه سایت ها به معنی اعتبار دامنه – اعتبار صفحات  و امتیازهای دامنه پایین است و در سطحی است که توانایی رقابت با سایر وب سایت ها را ندارد. از این رو تصمیم اولیه کار بر روی کیفیت محتوا و سایر موارد بنیادی است.

سئو پیشرفته سایت

منظور ما از سئو پیشرفته مناسبت آن برای سایت های خوب و کهنه کار ایجاد شده است. این گونه سایت ها نیاز به مراقبت و مشاوره در کنار رفع مشکلات فنی بسیار نیاز دارند تا مواردی مانند لینک سازی حجمی و تبلیغات کلیکی گسترده . از این رو ما بسته ای ویژه این گونه سایت های متوسط ایجاد کردیم تا آن ها از مشاوره  و رفع مشکلات احتمالی در سایت مطلع شوند و در مسیر درستی گام بردارند.

هنگامی که سایت از نظر SEO در وضعیت درون صفحه ای خوب قرار بگیرد مطمئنا در ۳ ماهه دوم می توان برای لینک سازی و غیره نیز اقدام کرد.

معمولا DR – DA – UR  اینگونه سایت ها به معنی اعتبار دامنه – اعتبار صفحات  و امتیازهای دامنه متوسط است و در سطحی است که توانایی رقابت با سایر وب سایت ها را بصورت نسبی دارند. از این رو تصمیم اولیه کار بر روی کیفیت محتوا و سایر موارد بنیادی است.

nextseen
nextseen

سئو حرفه ای سایت

منظور ما از سئو حرفه ای مناسبت آن برای سایت های حرفه ای و کهنه کار ایجاد شده است. این گونه سایت ها نیاز به مراقبت و لینک سازی گسترده دارند تا مواردی مانند لینک سازی حجمی و تبلیغات کلیکی گسترده بصورت هدفند برای آن انجام شود. از این رو ما بسته ای ویژه این گونه سایت ها ایجاد کردیم که علاوه بر موارد درون صفحه ای به صورت خیلی گسترده لینک سازی نیز انجام می پذیرد.

هنگامی که سایت از نظر SEO در وضعیت درون صفحه ای خوب قرار بگیرد مطمئنا در ۳ ماهه دوم می توان برای لینک سازی و غیره نیز اقدام کرد.

معمولا DR – DA – UR  اینگونه سایت ها به معنی اعتبار دامنه – اعتبار صفحات  و امتیازهای دامنه بسیار بالا است و در سطحی است که توانایی رقابت با سایر وب سایت ها را دارند. از این رو تصمیم اولیه کار بر روی کیفیت محتوا و لینک سازی است.

تبلیغ در گوگل

منظور از تبلیغات در گوگل استفاده از داشبورد گوگل ادوردز می باشد. نکست سین با استفاده از کارشناسان خود به شما کمک میکند تا کسب و کار خودتان را در گوگل معرفی کنید . دو سرویس تبلیغ در گوگل و ورداستریم از نکست سین به شما در مطرح کردن کسب و کار و موفقیت کمک میکند.