صفحات با عنوان طولانی

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • صفحات با عنوان طولانی
< Back

عنوان صفحات در تگ <title> قرار میگرند و اگر این مقدار بیشتر از ۶۰ کاراکتر باشد در موتورهای جستجوگر سه نقطه ( …. ) خواهید دید.

برای بهینه سازی تگ عنوان بایستی در ابتدا از کلماتی که دارای بالاترین اولویت هستند استفاده کنید و حتما توجه کنید که تعداد کاراکتر ها عددی بین ۵۵ تا ۶۰ باشند.

اگر از این مقدار بیشتر باشد بایستی به زیر ۶۰ کاراکتر اصلاح شوند.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Previous صفحات با عنوان خالی
Next صفحات با عنوان های تکراری