صفحات با متا توضیحات طولانی

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • صفحات با متا توضیحات طولانی
< Back

در صفحات متا تگی با نام description قرار دارد که اگر تعداد کاراکتر های موجود در این تگ از 155 عدد بیشتر شوند در گوگل سه نقطه ( …. ) خواهید دید.

پس از اسکن صفحات وب سایت در صورتی که مشخص شد تعداد کاراکترهای موجود در تگ Description صفحات بیش از طولانی می باشند بایستی به عدد زیر 155 رسانده شوند و سعی کنید از کلمات مهمتر نیز در ابتدای Description استفاده کنید.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Previous صفحات با عنوان های تکراری
Next صفحات با متاتگ توضیحات خالی