صفحات با عنوان خالی

You are here:
< Back

صفحات با عنوان خالی صفحاتی هستند که تگ Title آنها خالی رها شده اند.

پس از اسکن شدن صفحات و مشخص شدن اینکه کدام صفحات دارای تگ Title خالی هستند بایستی نسبت به انتخاب عنوان مناسب و جایگزینی اقدام کنید.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Previous صفحات با توضیحات تکراری
Next صفحات با عنوان طولانی