صفحات با عنوان های تکراری

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • صفحات با عنوان های تکراری
< Back

پس از بررسی وب سایت صفحاتی که دارای عنوان های تکراری می باشند بایستی ویرایش و شوند .

در واقع عنوان تکراری صفحات شانس سئو و رتبه بالاتر و همچین افزایش CTR را از وب سایت خواهد گرفت.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Previous صفحات با عنوان طولانی
Next صفحات با متا توضیحات طولانی