ایجاد نقشه سایت

You are here:
< Back

نقشه سایت دقیقا به موتورهای جستجوگر اعلام میکنند که نحوه خزش در صفحات بر اساس اولویت چگونه باید باشد.

این فایل که در قالب xml می باشد به صورت زیر است:

<urlset>

<url>
<loc>http://www.nextseen.com</loc>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.nextseen.com/about</loc>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.9</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.nextseen.com/contact</loc>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.9</priority>
</url>
به این مورد توجه داشته باشید که فقط صفحه اصلی را با بالاترین اولویت یعنی ۱ قرار دهید و صفحات بعدی را با اولویت کمی پایین تر یعنی ۰.۹ قرار دهید.
(Visited 1 times, 1 visits today)
Previous آدرس دهی نقشه سایت در robots.txt
Next تصاویر با ALT خالی