آدرس دهی نقشه سایت در robots.txt

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • آدرس دهی نقشه سایت در robots.txt
< Back

پس از اینکه نقشه سایت را آماده سازی کردید در قالب زیر در فایل Robots.txt وارد کنید تا خزنده ها راحت تر بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

sitemap: http://www.nextseen.com

(Visited 6 times, 1 visits today)
Next ایجاد نقشه سایت